Dokumenty

Některé dokumenty lze v jejich originálním znění nalézt ve sbírce listin spolkového rejstříku, kde je náš spolek zapsán. Jejich elektronické verze jsou k dispozici níže. Na této stránce dále naleznete dokumenty ohledně spolku, které se ve sbírce listin nezveřejňují.

Obsah těchto dokumentů je důležitý zejména pro členy spolku, neboť závazně upravují jejich práva a povinnosti.


Stanovy spolku

Stanovy spolku jsou zakladatelským dokumentem, které obsahují základní pravidla pro fungování spolku, ustanovení o členství, právevech a povinnostech členů, vnitřní struktuře orgánů ve spolku a pravidlech o financování spolku.


Rozhodnutí statutárního orgánu spolku

Zde budou dostupna jednotlivá (podstatná) rozhodnutí statutárního orgánu spolku (např. o členských povinnostech, členských příspěvcích, podmínkách účasti na akcích atp.).


Přihláška o členství do spolku

Na základě podané přihlášky o členství do spolku se můžete stát našimi členy, pokud tak rozhodne náš statutární orgán. Neváhejte a podejte si přihlášku o členství ještě dnes!

Přihlášku lze podat elektronicky (ofocenou verzi) na email spolku educanova@seznam.cz, nebo písemně do místa sídla spolku.

Vstupní poplatek je v současné době stanovený v částce 50,- Kč. Více informací v oddíle rozhodnutí statutárního orgánu spolku v této sekci.

 


Rozhodčí řád rozhodčí komise spolku

Rozhodčí řád upravuje dopodrobna řízení před rozhodčí komisí spolku, tedy orgánem, který je oprávněn rozhodovat o některých právech a povinnostech členů spolku, typicky o povinnosti zaplatit dlužný členský příspěvek nebo o návrhu na přezkoumání (ne)platnosti rozhodnutí některých orgánů spolku.

Pro řízení před rozhodčí komisí spolku se mimo vnitřních předpisů spolku užije občanský zákoník(zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), zákon o rozhodčím řízení (zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů) a občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).